Forum regels

 

Het is niet toegestaan om op het forum van SOSNL:

– Reclame te plaatsen
– Verbaal geweld te plaatsen
– Adressen en/of telefoonnummers te plaatsen
– Spam te plaatsen
– Links naar niet verwante pagina’s te plaatsen
– Een onderwerp meerdere keren op het forum te plaatsen
– Je onterecht voor te doen als dokter, doctor, arts, fysiotherapeut etc.
– Commerciële links te plaatsen zonder toestemming van SOSNL

Kwetsende en/of discriminerende teksten zullen worden verwijderd. De betreffende opsteller zal van verdere toegang tot het Forumvan SOSNL worden uitgesloten.

Stichting OverdrukSyndroom NL (SOSNL) biedt een discussieplatform aan, met als doel kennisuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners en met geïnteresseerden te bevorderen. SOSNL vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar forum en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom zijn huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden.

Door gebruik te maken van het forum verklaar je akkoord te gaan met deze huisregels. SOSNL kan de huisregels op ieder moment eenzijdig wijzigen. Deze wijzigingen worden via het forum kenbaar gemaakt. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker (u) om van de actuele regels op de hoogte te zijn.

Definities

 • het forum: het forum op de website forum.sosnl.nl, eigendom van en beheerd door Stichting OverdrukSyndroom NL.
 • de beheerder: Stichting OverdrukSyndroom NL, haar bestuursleden en de door haar aangewezen moderators.
 • moderators: vrijwilligers van SOSNL met als taak het in goede banen leiden van discussies en toezien op het naleven van de huisregels op het forum.
 • het bestuur: de bestuursleden van SOSNL.
 • SOSNL: Stichting OverdrukSyndroom NL.
 • Forum reglement: de huisregels zoals hier opgesteld. Deze termen zijn uitwisselbaar.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de website forum.sosnl.nl, ingeschreven om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om berichten te lezen en te plaatsen. Het forum kent forumleden.
 • Rechten van de beheerder: De beheerder behoudt zich het recht voor om gebruikers het posten op het forum of toegang tot het forum te ontzeggen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder misdragen of in het verleden misdragen hebben. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen. Dit kan zonder enige waarschuwing, motivatie naar de gebruiker(s) of verantwoording anders dan aan SOSNL gedaan worden. Gedragingen van gebruikers buiten het forum om, zowel online als offline, kunnen door de beheerder worden meegenomen in de afweging om toegang tot het forum te ontzeggen.
 • Plichten van de gebruiker: Registreren als gebruiker. Iedere gebruiker is verplicht zich te registreren alvorens hij/zij deel kan nemen aan discussies en berichten kan posten.

Om je te registreren op het forum SOSNL dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van SOSNL dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je dit in je profiel aan te passen.

In het kader van de AVG dien je minimaal 16 jaar oud te staan. Gebruikers jonger dan 16 jaar zullen van het forum verwijderd worden totdat zij 16 jaar oud zijn.

Met betrekking tot registratie is het niet toegestaan:

 • Een forumnaam te gebruiken die indruist tegen algemene gedragsregels.
 • Een forumnaam te gebruiken die te veel lijkt op de forumnaam van een ander.
 • Je uit te geven voor iets dat je niet bent of de indruk daartoe te wekken, door middel van uitingen in beeld of schrift.
 • Om als individu over meerdere accounts te beschikken (zie ook verderop in dit reglement).
 • Het veld ‘functie’ in het forumprofiel anders te gebruiken, dan waarvoor deze bedoeld is.
 • Om uw account beschikbaar te stellen aan andere personen.

Conformeren aan de doelstellingen van het forum
Het forum heeft als primaire doelstelling om kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen patiënten onderling, professionele zorgverleners, en geïnteresseerden te bewerkstelligen. De gebruiker zal bij het posten op het forum deze doelstelling in acht nemen en hier naar handelen. De beheerder beoordeelt of dit het geval is.

Normen en waarden
De gebruiker zal bij het posten op het forum de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Opvolgen van aanwijzingen
De gebruiker dient de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder en overtreding van het reglement. Hierop kan de beheerder direct maatregelen treffen, inclusief het overgaan tot het permanent ontzeggen van de toegang tot het forum (ban). Deze maatregelen neemt de beheerder zelfstandig. Hierover zal géén openbare of directe discussie gevoerd worden.

Niet toegestaan is:
Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet of daarnaar verwijzen. 
Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast. Dit geldt ook voor het verwijzen naar illegale websites, andere zaken of op te roepen tot illegale zaken en handelingen.

Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. 
Er is toestemming van de houder van het auteursrecht nodig voor dat dergelijk materiaal gepost mag worden. Zie hiervoor het copyright reglement. Het copyright reglement geldt als aanvulling op het forum reglement. De gebruiker die door copyright beschermd materiaal plaatst accepteert de verantwoordelijkheid van deze plaatsing. Heffingen, boetes en vorderingen als gevolg van onjuist gebruik van beschermd materiaal zullen door de beheerder op de gebruiker verhaald worden.

Reclame maken, spammen. 
Reclame en spam zijn niet toegestaan, behoudens oproepen en aanbiedingen (zonder eigenbelang) die hulpverlening gerelateerd zijn in de daarvoor bedoelde boards. Bij twijfel kan hierover worden overlegd met de beheerder. Het toevoegen van een watermerk of bronvermelding bij foto’s wordt niet als reclame aangemerkt wanneer deze kenmerken niet storend aanwezig zijn en het materiaal gerelateerd is aan het topic. De beheerder beoordeelt of een uiting voldoet aan de voorwaarden. Het plaatsen van  reclame of spam kan leiden tot een ban zonder voorafgaande waarschuwing.

Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxy ‘s om het eigen IP-adres te verhullen.
Wanneer de gebruiker bovengenoemde methoden toepast, gaat  de beheerder  er van uit dat dit bewust wordt gedaan om maatregelen van de beheerder te ontwijken. Dit is niet toegestaan. De beheerder zal preventief overgaan tot  permanente blokkade van het account.

Het aanmaken van meerdere accounts.
Het is toegestaan om maximaal 1 account te hebben per persoon. Door middel van diverse checks controleren wij hier op. Wanneer meerdere mensen binnen 1 huishouden gebruik willen maken van het forum dient dit gemeld te worden  bij de beheerder. Indien de gebruiker de  gebruikersnaam wil aanpassen kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de beheerder of moderators. Overtreding kan leiden tot het bannen van alle accounts.

Medisch advies vragen en geven.
Het vragen van medisch advies omtrent eigen gezondheid en/of ziekte is toegestaan, echter dit is niet wenselijk, daar enkel geregistreerde specialisten (neurologen en/of neurochirurgen) mogen antwoorden op deze vragen. Wij verzoeken onze leden hun vragen aan de eigen huisarts of een medisch specialist te stellen.

Het is VERBODEN om een medisch specialist forumlid te contacteren. Medisch specialisten zijn vrij om te reageren op elke post en zijn bepalend voor het al dan niet contact opnemen of contact houden met chronisch zieke forumleden.

(Onnodig) Quoten.
Quoten van tekst moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk (deel van een) bericht je reageert. Reageer je niet direct op iemand (m.a.w.: er zitten andere reacties tussen), maak dan met een quote duidelijk op welk bericht je reageert.

Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studieonderzoeken, petities en oproepjes.
Dit is niet toegestaan, tenzij de beheerder expliciet toestemming verleent.

Offtopic gaan binnen topics.
Het is niet toegestaan om offtopic te gaan binnen de topics op het forum. Offtopic-posts kunnen door de beheerder zonder overleg verwijderd worden. Indien de offtopic discussie wel waardevol wordt geacht door de beheerder zal deze worden afgesplitst.

Het vraag-en-aanbod board. 
Het vraag en aanbod board is bedoeld voor het aanbieden en uitwisselen van artikelen door particuliere gebruikers die gerelateerd zijn aan hulpmiddelen voor invaliden/mindervaliden. Commerciële uitingen of aanbiedingen die naar de mening van de beheerder niet passen binnen de visie van het forum van SOSNL zullen worden verwijderd.

Op de man spelen/provocatie richting mede-forumleden, beheerders of SOSNL.
Het plaatsen van berichten die als op de man spelend of provocerend richting medegebruikers, beheerders of SOSNL, kunnen worden beschouwd, is niet toegestaan. De beheerder zal desbetreffende berichten beoordelen, waarbij overtreding wordt bestraft.

Bedreiging van de beheerder, lotgenoten, medisch professionals of andere gebruikers.
Bedreiging, agressie, geweld, stalking, intimidatie en provocerend gedrag tegen medegebruikers, Medisch Specialisten, de beheerder, of SOSNL wordt niet geaccepteerd. Dit is van toepassing op alle uitingen van de gebruiker, ongeacht of deze op het forum, bij uitoefening van werkzaamheden namens SOSNL, in de privésfeer of in welke andere voorkomende omstandigheid dan ook plaatsvinden.

Als bedreiging wordt gezien:

 • Verbale bedreiging en/of intimiderend taalgebruik via het forum en via email, telefoon en/of enig ander kanaal;
 • Fysieke bedreiging;
 • Provocerend/ intimiderend gedrag;
 • Bedreiging en intimidatie via derden.

Bij een “bedreiging” op het forum zal de beheerder direct de berichten wijzigen of verwijderen zonder waarschuwing vooraf. De desbetreffende gebruiker zal direct een ban ontvangen.

De beheerder kan eventueel overgaan tot aangifte van bedreiging, zoals omschreven in artikel 284 danwel 285 van het Wetboek van Strafrecht. 

Moderatiebeleid
In geval van overtreding van de huisregels kan de beheerder overgaan tot het nemen van sancties. Hiervoor zijn de volgende maatregelen mogelijk:

 • Het geven van bindende aanwijzingen over de discussie.
 • Het aanpassen, verplaatsen of (tijdelijk) verwijderen van berichten en topics.
 • Het sluiten van topics.
 • Het waarschuwen van gebruikers.
 • Het ontnemen van de mogelijkheid om berichten te posten.
 • Het blokkeren van een gebruikersaccount.
 • Het (permanent) blokkeren van een IP adres.
 • Een (rechts)persoon verbieden van het aanmaken van een nieuwe gebruikersaccount

Afhankelijk van de aard, ernst en frequentie van de overtreding zal de beheerder kiezen welke maatregel genomen zal worden. Hierover hoeft door de beheerder geen verantwoording te worden afgelegd aan de gebruiker.

In het geval de gebruiker het niet eens is met een opgelegde maatregel kan dit kenbaar gemaakt worden aan het bestuur van SOSNL via https://forum.sosnl.nl/contact/. Indien het bestuur dit wenselijk acht zal het bestuur reageren.

Moderator bescherming
De moderator aangesteld door het bestuur geniet extra bescherming om zijn moeilijke taak
uit te voeren. Moderators maken niet hun personalia bekend op het forum. Het is de
forumgebruiker niet toegestaan naar de personalia van de moderator(s) te vragen.
De gebruiker zal worden aangesproken vanuit het moderatorteam.

Rechten van de gebruiker
De beheerder maakt, onderhoudt en financiert dit forum op vrijwillige basis, voortvloeiend uit persoonlijke belangstelling en betrokkenheid van de stichting, haar bestuur en haar vrijwilligers, om de doelstellingen van de stichting te bewerkstelligen. De gebruiker kan geen rechten tot toegang of gebruik van het forum ontlenen aan deze doelstelling.

De beheerder draagt zorg voor de volgende rechten:

 • Het recht om respectvol behandeld te worden.
 • Het recht op bescherming van de privacy en anonimiteit van gebruikers en bezoekers. SOSNL en de beheerder kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het delen van persoonlijke of privacy gevoelige gegevens door andere gebruikers, maar spant zich in om deze zaken te waarborgen.
 • Het recht om vergeten te worden. Op verzoek van gebruikers en bezoekers kan de account van een gebruiker verwijderd worden. Berichten zullen worden geanonimiseerd. Als gebruiker dien je aan te geven welke berichten geanonimiseerd dienen te worden.

Aansprakelijkheid
De moderators en beheerders verklaren bij dezen geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste berichten. De moderators en beheerders behouden zich het recht voor om berichten te verwijderen of aan te passen, als dat voor naleving van deze gebruiksovereenkomst noodzakelijk is.

De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn of haar berichten. Eventuele kosten ten gevolge van onbehoorlijk forumgebruik (bijvoorbeeld door schending van auteursrecht), zullen worden doorberekend aan de eindgebruiker.

Privacy verklaring en Cookie policy
Door je als gebruiker te registreren en/of gebruik te maken van het forum verklaar je akkoord te gaan met het privacy beleid van Stichting OverdrukSyndroom NL..

Overige bepalingen
Het Nederlands recht is van toepassing op dit reglement.
In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van SOSNL.
Discussie over het beheer van het forum of het uitgevoerde beleid worden niet op Forum SOSNL gevoerd en is zodoende ook niet mogelijk. 

***************************************************

 terug naar het forum